1398/08/16 13:14
بازديد از خانه بهداشت روستاي رازگردان
بهاری بخشدار مرکزی خنداب به اتفاق مسئول حراست مرکز بهداشت و درمان شهرستان به منظور رسیدگی به مباحث و مشکلات موجود در خانه بهداشت روستای رازگردان از این مکان بازدید و موارد مورد نظر پیگیری گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved