Portal_background_image

جمعيت

-طبق سرشماری که مرکز امار در سال 1390داشتند جمعیت این بخش بالغ بر17812نفر میباشد.


مطالب ویژه
آخرین اخبار دفاتر استانداری

آخرین اخبار بخشداری ها